ประวัติฝ่ายนิติการ

ฝ่ายนิติการ

“จัดตั้งขึ้นตามข้อ 4 (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557”

วิสัยทัศน์

“พัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม”

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
  2. ยกร่างกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับหน่วยงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ
  3. การดำเนินการทางคดีต่าง ๆ เช่น การบังคับคดี การฟ้องคดี การต่อสู้คดี เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ยุติธรรม
  4. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การสืบสวนและสอบสวน ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง
  5. ยกร่างสัญญา ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมาย
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
  7. ตรวจพฤติการณ์ทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น ขอลาออก ขอบำเหน็จบำนาญ ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย