ติดต่อเรา

ฝ่ายนิติการ KSS-704 ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ 02-244-3931 หรือ 3931