บุคลากรในฝ่ายนิติการ

นายพชร ภูมิรัตน์

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางสาววาสนา รักสลาม

นิติกรปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ วุฒิวโรภาส

นิติกรปฏิบัติการ

นายดิสสทัต เสรีรักษ์

นิติกรปฏิบัติการ

นายธนิต ลาภวงศ์อนันต์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวปัทรินทร์ นีระพล

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพริมา จริโอภาส

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ