กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณราชการ ปี 2560
งานเลี้ยงฉลองปีใหม่
โครงการอบรมผู้นำเมือง
กิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ร่วมกิจกรรมงานวิ่งการกุศล vajira run for life